Trắc nghiệm công dân 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thành phân kinh tế nào đưới đây không có trong nên kinh tế nước ta hiện nay?

 • A. Kinh tế tư nhân
 • B. Kinh tế tư bản tư nhân
 • C. Kinh tế hỗn hợp
 • D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 2: Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc dân là

 • A. kinh tế tập thể.
 • B. kinh tế nhà nước.
 • C. kinh tế tư nhân
 • D. kinh tế tư bản nhà nước.

Câu 3: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

 • A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể
 • B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân
 • C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước

Câu 4: Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên

 • A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.
 • B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
 • C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
 • D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 5: Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò đóng góp to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí?

 • A. Kinh tế tập thể
 • B. Kinh tế tư nhân.
 • C. Kinh tế tư bản nhà nước
 • D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6: Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo điịnh hướng nào?

 • A. Tư bản chủ nghĩa
 • B. Xã hội chủ nghĩa
 • C. Công nghiệp hóa
 • D. Hiện đại hóa

Câu 7: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây?

 • A. Nội dung của từng thành phần kinh tế
 • B. Hình thức sở hữu
 • C. Vai trò của các thành phần kinh tế
 • D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

Câu 8: Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

 • A. Kinh tế nhà nước.
 • B. Kinh tế tư nhân.
 • C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • D. Kinh tế tư bản nhà nước.

Câu 9: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây?

 • A. Tạo ra một thị trường sôi động
 • B. Làm cho các giá trị kinh tế được phát triển
 • C. Làm cho các mối quan hệ kinh tế- xã hội trở nên tốt đẹp hơn
 • D. Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Câu 10: Để tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước cần

 • A. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường vai trò của nhà nước
 • B. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước.
 • C. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước, tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước.
 • D. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tiếp tục cải cách hành chính bộ mặt nhà nước.

Câu 11: Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước?

 • A. Doanh nghiệp nhà nước.
 • B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia.
 • C. Quỹ bảo hiểm nhà nước.
 • D. Các cơ sở kinh tế do nhà nước cấp phép thành lập.

Câu 12: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên

 • A. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.
 • B. hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.
 • C. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
 • D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Câu 13: Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các lĩnh vực, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân?

 • A. Kinh tế tập thể.
 • B. Kinh tế tư nhân.
 • C. Kinh tế tư bản nhà nước.
 • D. Kinh tế nhà nước.

Câu 14: Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

 • A. Kinh tế nhà nước.
 • B. Kinh tế tư nhân
 • C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • D. Kinh tế tập thể

Câu 15: Thành phần kinh tế nào bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước có thể đem vào sản xuất kinh doanh

 • A. Kinh tế tập thể.
 • B. Kinh tế tư nhân.
 • C. Kinh tế tư bản Nhà nước.
 • D. Kinh tế nhà nước.

Câu 16: Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?

 • A. Kinh tế tập thể.
 • B. Kinh tế tư nhân.
 • C. Kinh tế nhà nước.
 • D. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

Câu 17: Việc liên doanh sản xuất dầu khí giữa Việt Nam với Liên Xô (Nga). Vậy việc liên doanh hợp tác trên thuộc thành phần kinh tế nào?

 • A. Kinh tế tư bản nhà nước
 • B. Kinh tế liên doanh.
 • C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • D. Kinh tế tập thể.

Câu 18: Những biện pháp và chính sách hỗ trợ nào dưới đây thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể?

 • A. Hỗ trợ vốn, ưu tiên về thuế, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực
 • B. Miễn thuế, ưu tiên đất đai làm cơ Sở kinh doanh.
 • C. Đào tạo nguồn nhân lực miễn phí giúp quản lí kinh tế.
 • D. Có nhiêu ưu tiên và chính sách trong hỗ trợ kinh phí sản xuất.

Câu 19: Việc anh T tham gia lao động sản xuất ở gia đình như trồng trọt, chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Việc làm của anh T là thể hiện?

 • A. Trách nhiệm của công dân
 • B. Lao động của công dân.
 • C. Ý thức của công dân
 • D. Tinh thần của công dân.

Câu 20: Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tự nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

 • A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
 • B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.
 • C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm.
 • D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vài trò quản lí kinh tế của nhà nước


Trắc nghiệm công dân 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (P2)
 • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021