Trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự xuất hiện của khái niệm công nghiệp hoá gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất:

 • A. thủ công.
 • B. cơ khí.
 • C. tự động hoá.
 • D. tiên tiến.

Câu 2: Yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động cao hơn là một trong các nội dung của

 • A. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • B. Tình trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • C. Đặc điểm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • D. Nguyên nhân dẫn đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Câu 3: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

 • A. Hiện đại hoá.
 • B. Công nghiệp hoá.
 • C. Tự động hoá.
 • D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Câu 4: Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là

 • A. Xây dựng được nền kinh tế nhiều thành phần
 • B. Con người có điều kiện phát triển toàn diện
 • C. Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng
 • D. Tạo tiền đề thức đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội

Câu 5: Giáo dục và đào tạo có vai trò nào dưới đây trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 • A. Quyết định.
 • B. Quốc sách hàng đầu.
 • C. Quan trọng.
 • D. Cần thiết.

Câu 6: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần

 • A. Phát triển kinh tế thị trường
 • B. Phát triển kinh tế tri thức
 • C. Phát triển thể chất cho người lao động
 • D. Tăng số lượng người lao động

Câu 7: Nội dung cốt lõi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh mẽ:

 • A. công nghiệp cơ khí.
 • B. khoa học kĩ thuật.
 • C. công nghệ thông tin.
 • D. lực lượng sản xuất.

Câu 8: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

 • A. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác.
 • B. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
 • C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
 • D. Do yêu cầu phải phát triển nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 9: Để tực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

 • A. Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội
 • B. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 • C. Hoạt động chính trị - xã hội
 • D. Hoạt động văn hóa – xã hội

Câu 10: Sự xuất hiện của khái niệm hiện đại hoá gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất:

 • A. thủ công.
 • B. Cơ khí
 • C. Tự động hoá
 • D. tiên tiến.

Câu 11: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào?

 • A. Thế kỷ VII
 • B. Thế kỷ XVIII
 • C. Thế kỷ XIX
 • D. Thế kỷ XX

Câu 12: Công nghệ vi sinh được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

 • A. Công nghiệp hóa.
 • B. Hiện đại hóa.
 • C. Tự động hóa.
 • D. Trí thức hóa.

Câu 13: Một trong những trách nhiệm của công dân đôi với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là

 • A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí
 • B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
 • C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin. .
 • D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 14: Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất là gì?

 • A. Điện
 • B. Máy tính
 • C. Máy hơi nước
 • D. Xe lửa

Câu 15: Mục đích của công nghiệp hóa là

 • A. tạo ra năng suất lao động cao hơn.
 • B. tạo ra một thị trường sôi động.
 • C. tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người lao động.
 • D. xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại.

Câu 16: Phương án nào dưới đây xác định đúng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 • A. Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 • B. Tiếp thu và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại.
 • C. Sẵn sàng tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • D. Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa và sản xuất hàng hóa.

Câu 17: Trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là vì:

 • A. Để giải quyết việc làm cho người lao động
 • B. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nước
 • C. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể còn yếu và lạc hậu
 • D. Nước ta là một nước nông nghiệp.

Câu 18: Cơ cấu kinh tế bao gồm các yếu tố nào sau đây?

 • A. Cơ cấu kinh tế ngành, cơ cầu vùng kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
 • B. Cơ cấu vùng kinh tế, cơ cầu thành phần kinh tế, cơ cầu kinh tế công nghiệp.
 • C. Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu kinh tế lâm nghiệp.
 • D. Cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế

Câu 19: Chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại và hiệu quả là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và phát triển lên thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và

 • A. thương mại hiện đại.
 • B. dịch vụ hiện đại.
 • C. trang trại hiện đại.
 • D. dịch vụ tiên tiến.

Câu 20: Phát triển lực lượng sản xuất là sự chuyển đổi nền kinh tế

 • A.. kĩ thuật thủ công sang kĩ thuật cơ khí.
 • B. kĩ thuật trồng trọt sang kĩ thuật chăn nuôi.
 • C. lao động thủ công sang lao động cơ bắp.
 • D. lao động thủ công sang lao động chân tay.

Câu 21: Từ việc nuôi heo bị thua lỗ lớn do giá cả bắp bênh, anh K đã chuyển sang nuôi bò thịt. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước?

 • A. Trách nhiệm của công dân.
 • B. Trách nhiệm của gia đình.
 • C. Trách nhiệm của dòng họ.
 • D. Trách nhiệm của đất nước.

Câu 22: Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh X đã đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh X thể hiện nội dung nào sau đây trong các phương hướng cơ bản để phát triển lực lượng sản xuất?

 • A. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.
 • B. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
 • C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin
 • D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Câu 23: Sau khi tột nghiệp Trường Đại học Kĩ thuật Nông - Lâm nghiệp, M không đi xin việc mà về cùng gia đình mở trang trại trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Nhờ trình độ đào tạo và niềm đam mê, vườn vải của gia đình M năm nào cũng sai trĩu quả, ít sâu bệnh đã mang lại thu nhập cao, ổn định cho gia đình. Việc làm của M thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động nào sau đây?

 • A. Lao động chân tay chuyển sang lao động trí thức.
 • B. Lao động trí thức chuyển sang lao động chân tay.
 • C. Lao động truyền thống chuyển sang lao động thủ công.
 • D. Lao động chân tay chuyển sang lao động máy móc.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (P1)
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021