Trắc nghiệm GDCD 11 học kì II (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 11 học kì II (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

 • A. Bảo tồn đa dạng sinh học
 • B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
 • C. Nâng cao chất lượng mội trường
 • D. Bảo vệ môi trường

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

 • A. Khai thác nhiều tài nguyên đê đẩy mạnh phát triển kinh tế
 • B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
 • C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường
 • D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải

Câu 3: Một trong những mục tiêu tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

 • A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường
 • B. Tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật
 • C. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải
 • D. Bảo tồn đa dạng sinh học

Câu 4: Một trong những phương hướng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

 • A. Xây dựng nếp sống vệ sinh
 • B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
 • C. Ban hành các chính sách bảo vệ môi trường
 • D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

Câu 5: Khi phát hiện nhà máy sản xuất phân đạm xả nước thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy, em sẽ?

 • A. Lờ đi, coi như không biết
 • B. Báo cho cơ quan công an
 • C. Ngăn chặn việc xả thải ra môi trường
 • D. Đến gặp giám đốc nhà máy để đe dọa

Câu 6 : Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì?

 • A. Không can thiệp, vì đó là việc làm bình thường
 • B. Nhắc nhở, góp ý với họ phải dọn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
 • C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook
 • D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên

Câu 7: Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh gia điình khó khăn là thể hiện

 • A. Chu trương giáo dục toàn diện
 • B. Công bằng xã hội trong giáo dục
 • C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
 • D. Sự quan tâm đến giáo dục và đào tạo

Câu 8: Nhà nước áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn là thực hiện

 • A. Xóa đói giảm nghèo trong giáo dục
 • B. Ưu tiên đầu tư giáo dục
 • C. Công bằng xã hội trong giáo dục
 • D. Xã hội hóa giáo dục

Câu 9: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các kì thi học sinh giỏi nhằm mục đích nào dưới đây

 • A. Thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước
 • B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học
 • C. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước
 • D. Khuyến khích người học tham gia học tập

Câu 10: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây?

 • A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
 • B. Mở rộng quy mô giáo dục
 • C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
 • D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 11: Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây

 • A. Nâng cao dân trí
 • B. Đào tạo nhân tài
 • C. Bồi dưỡng nhân tài
 • D. Phát triển nhân lực

Câu 12: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia điình nghèo, khó khăn. Việc làm này nhằm

 • A. Mở rộng quy mô và đối tượng người học
 • B. Ưu tien đầu tư ngân sách cua Nhà nước cho giáo dục
 • C. Tạo điều kiện để ai cũng được học
 • D. Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của công dân

Câu 13: Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là thực hiện phương hướng nào dưới đây?

 • A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
 • B. Thực hiện công bằng trong xã hội hóa giáo dục
 • C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa
 • D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và đào tạo?

 • A. Trao học bổng
 • B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo
 • C. Hưởng ứng Giờ Trái đất
 • D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon

Câu 15: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là

 • A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lao động có chất lượng
 • C. Cung cấp luận cứ khao học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
 • D. Thúc đẩy việc áp dụng tiếp bộ khoa học và công nghệ vào đời sống

Câu 16: Một trong những phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ ỏ nước ta hiện nay?

 • A. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân
 • B. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
 • C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • D. Đổi mới cơ chế quản lí lhoa học và công nghệ

Câu 17: Một trong những nội dung để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta là

 • A. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học
 • B. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và hiệu lực thi hành pháp luật về sở hưu trí tuệ
 • C. Có chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài
 • D. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho các hoạt động khoa học và công nghệ

Câu 18: Một trong những nội dung để tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ

 • A. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiêm cứu khoa học và công nghệ
 • B. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
 • C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng
 • D. Tập trung vào nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng

Câu 19: Văn hóa có vai trò là

 • A. Xây dựng nền văn háo tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • B. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
 • C. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người
 • D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Câu 20: Tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại là

 • A. Tiếp thu những cái mới, cái lạ của các nước
 • B. Tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ của các nước
 • C. Tiếp thu những tinh hoa về văn hóa, nghệ thuật của nhân loại
 • D. Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, thành tựu của nhân loại

Câu 21: Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là

 • A. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
 • B. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
 • C. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người

Câu 22: Nội dung nào dưới đây thuộc chính sách văn hóa?

 • A. Cải tiến máy móc sản xuất
 • B. Chủ động tìm kiếm thị trường
 • C. Phòng chống tệ nạn xã hội
 • D. Lưu giữ các tác phẩm văn hóa nghệ thuật

Câu 23: Chính sách đối ngoại có vai trò

 • A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.
 • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
 • C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 • D. Nâng cao vị thế nước ta trên thế giới

Câu 24: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

 • A. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng
 • B. Bình đẳng, tự do, tự nguyện
 • C. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng vag cùng có lợi
 • D. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu 25: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

 • A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
 • B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới
 • C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp háo, hiện đại hóa đất nước
 • D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 26: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta là

 • A. Giữ vững môi trường hòa bình
 • B. Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa đất nước ta hội nhập
 • C. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại
 • D. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 27: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm

 • A. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của thế giới
 • B. Sẵn sang đối thoại với các nước về vấn đề kinh tế
 • C. Mở rộng hợp tác về kinh tế
 • D. Phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Câu 28: Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

 • A. Tăng cường quan hệ với các đảng phái, tổ chức chính trị thế giới
 • B. Mở rộng quan hệ đối ngoại
 • C. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân
 • D. Chủ động tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực

Câu 29: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ( APFC) năm

 • A. 1996
 • B. 1997
 • C. 1998
 • D. 1999

Câu 30: Khi đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện thấy một chiếc bình cổ. Theo em, gia đình ông A nên chọn cách làm nào dưới đây?

 • A. Giữ lại để trưng bày ở gia đình
 • B. Giao nộp di vật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • C. Đem bán để có tiền
 • D. Cất giấu kín để không ai biết

Câu 31: Khi địa phương tiến hành tư bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nếu phát hiện việc làm của lãnh đạo không đúng với nội dung mà Cục Di sản văn hóa đã cho phép, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?

 • A. Lờ đi, coi như không biết
 • B. Thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • C. Thông báo cho nhân dân địa phương
 • D. Đe dọa lãnh đạo địa phương

Câu 32: Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, các bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

 • A. Cổ vũ việc làm đó của các bạn
 • B. Đứng xem các bạn chụp ảnh
 • C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm
 • D. Ngăn cản các bạn không nên ngồi lên hiện vật

Câu 33: Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

 • A. Di sản văn hóa vật thể
 • B. Di sản văn hóa phi vật thể
 • C. Di tích lịch sử - văn hóa
 • D. Sản phẩm văn hóa

Câu 34: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nào dưới đây?

 • A. Khôi phục và giữ gìn các di sản văn hóa
 • B. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa
 • C. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
 • D. Tôn tạo, nghiên cứu các di tích lịch sử

Câu 35: Nhà nước đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ là để ?

 • A. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
 • B. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ
 • C. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng
 • D. Thúc đẩy việc chuyển giao khoa học và công nghệ

Câu 36: Để khai thác được mọi tiền năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, Nhà nước ta đã chu trương

 • A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ
 • B. Coi trọng việc nâng cao chết lượng và tăng số lượng đội ngũ cán bộ khoa học
 • C. Đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ
 • D. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật

Câu 37: Hoạt đọng nào dưới đây là hoạt động khoa học và công nghệ ?

 • A. Sản xuất trong các nhà máy
 • B. Khai thác khoáng sản
 • C. Trồng rừng
 • D. Lai tạo, cấy ghép cây trồng

Câu 38: Nhà nước ta coi trọng chính sách nào dưới đây là quốc sách hàng đầu ?

 • A. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
 • B. Giáo dục và đào tao, văn hóa
 • C. Khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh
 • D. Tài nguyên và bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh

Câu 39: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?

 • A. Giáo dục và đào tạo
 • B. Khoa học và công nghệ
 • C. An ninh và quốc phòng
 • D. Tài nguyên và môi trường

Câu 40: H tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước . H cần chọn cách làm nào dưới đây?

 • A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn
 • B. Khuyên họ không nên tuyên truyền
 • C. Bí mật theo dõi
 • D. Báo cáo cơ quan công an
Xem đáp án
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021