Trắc nghiệm Đại số 7 bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng. Nếu x < 0 thì

 • A. |x| = x
 • B. |x| = -x
 • C. |x| < 0
 • D. |x| = 0

Câu 2: Giá trị tuyệt đối của -1,5 là

 • A. 1,5
 • B. -1,5
 • C. 2
 • D. -2

Câu 3: Tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn |x| = 2?

 • A. 1 số
 • B. 2 số
 • C. 0 số
 • D. 3 số

Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. |-0,4| = 0,4
 • B. |-0,4| = -0,4
 • C. |-0,4| = ± 0,4
 • D. |-0,4| = 0

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn |x| = 1/2?

 • A.x=0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :Với :

 • A. Nếu x > 0 thì 1. | x | < x
 • B. Nếu x = 0 thì 2. | x | = x
 • C. Nếu x < 0 thì 3. | x | = 15,1
 • D. Với x = - 15,1 thì 4. | x | = - x
 • 5. | x | = 0

Câu 7: Cho thì

 • A. x =
 • B. x =
 • C. x = hoặc x =$\frac{-3}{5}$
 • D. x = 0 hoặc x =

Câu 8: Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :

 • A. - 1,8
 • B. 1,8
 • C. 0
 • D. - 2,2

Câu 9: Cho dãy số có quy luật : Số tiếp theo của dãy số là

 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.

Câu 10: Cho x+|x|=0. Kết quả nào sau đây là sai?

 • A.
 • B.
 • C.x=t với t >0
 • D.x=0
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sgk Toán 7 tập 1 Trang 13 17


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021