Trắc nghiệm địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đới khí hậu phân bố trong phạm vi từ chí tuyến đến hai vòng cực là

 • A. Ôn đới
 • B. Nhiệt đới
 • C. Hàn đới
 • D. Cận nhiệt đới

Câu 2: Đới khí hậu nào nhận được lượng nhiệt và góc chiếu sáng từ mặt trời ít nhất

 • A. Ôn đới
 • B. Nhiệt đới
 • C. Hàn đới
 • D. Cận nhiệt đới

Câu 3: Có bao nhiêu khối khí hậu trên bề mặt của Trái Đất

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 4: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa:

 • A. chí tuyến và vòng cực.
 • B. hai chí tuyến.
 • C. hai vòng cực.
 • D. 66o33 B và 66o33 N.

Câu 5: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là:

 • A. Tín phong.
 • B. gió Đông cực.
 • C. gió Tây ôn đới.
 • D. gió phơn tây nam.

Câu 6: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là:

 • A. gió Tây ôn đới.
 • B. gió mùa.
 • C. Tín phong.
 • D. gió Đông cực.

Câu 7: Đới khí hậu nào trong năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt

 • A. Nhiệt đới.
 • B. Ôn đới.
 • C. Hàn đới.
 • D. Cận nhiệt đới.

Câu 8: Các đới khí hậu trên Trái Đất là:

 • A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • B. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • C. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
 • D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

Câu 9: Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 10: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là:

 • A. Dòng biển
 • B. Địa hình
 • C. Vĩ độ
 • D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

 • A. Quanh năm nóng.
 • B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
 • C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.
 • D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.

Câu 12: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

 • A. Cận nhiệt đới
 • B. Hàn đới
 • C. Cận nhiệt
 • D. Nhiệt đới

Câu 13: Các nước châu Âu chủ yếu nằm trong đói khí hậu nào?

 • A. Cận nhiệt đới
 • B. Hàn đới
 • C. Ôn đới
 • D. Nhiệt đới
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất


 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021