Trắc nghiệm hình học 10 bài 4: Hệ trục tọa độ

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hình học 10 bài 4: Hệ trục tọa độ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Cho . Hai vecto $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương khi và chỉ khi $m$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. 2

Câu 2: Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. nằm giữa $N$ và $P$
 • B. nằm giữa $M$ và $P$
 • C. nằm giữa $N$ và $M$
 • D. Ba điểm không thẳng hàng

Câu 3: Vecto nào trong các vecto sau không cùng hướng với vecto ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Trong các vecto sau đây, có bao nhiêu cặp vecto không cùng phương?

 • A. 2 cặp
 • B. 3 cặp
 • C. 4 cặp
 • D. 5 cặp

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Điểm đối xứng của qua gốc tọa độ $O$ là (1; -2)
 • B. Điểm đối xứng của qua trục hoành là (2; 1)
 • C. Điểm đối xứng của qua trục tung là (-2; -1)
 • D. Điểm đối xứng của qua đường phân giác góc $xOy$ là (1; -2)

Câu 6: Cho các điểm . Giá trị của $m$ để ba điểm nêu trên thẳng hàng là:

 • A. -7
 • B. -5
 • C. 7
 • D. 5

Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm $M(0; 4), N(-3; 2); P(9; -3)$. Dùng các giả thiết này để trả lời các câu hỏi từ câu 7 đến câu 10.

Câu 7: Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng $MN$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tọa độ điểm đối xứng với $M$ qua điểm $P$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tọa độ trọng tâm của tam giác $MNP$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tọa độ điểm sao cho $P$ là trọng tâm tam giác $MND$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Trên mặt phẳng tọa độ cho các điểm $A(-1; 1); B(1; 2); C(4; 0)$. Tọa độ điểm $M$ sao cho $ABCN$ là hình bình hành là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho tam giác có $A(-2; 2), B(6; -4)$, đỉnh $C$ thuộc trục $Ox$. Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác biết $G$ thuộc trục $Oy$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho tam giác có $A(-1; 1), B(5; -3); C(0; 2)$. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác . Hãy xác định tọa độ của điểm $G_{1}$ là điểm đối xứng với $G$ qua trục $Oy$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm $A(3; 1), B(2; 2); C(1; 16), D(1; -6)$. Hỏi $G(2; -1)$ là trọng tâm của tam giác nào trong các tam giác sau đây?

 • A. Tam giác
 • B. Tam giác
 • C. Tam giác
 • D. Tam giác

Câu 15: Cho là trung điểm của các cạnh $BC, CA, AB$ của tam giác $ABC$. Tọa độ điểm $B$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Trong mặt phẳng , cho tam giác $ABC$ với $G$ là trọng tâm. Biết $A(-1; 4); B(2; 5); G(0; 3)$. Tìm tọa độ đỉnh $C$ của tam giác.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho . Giá trị của $m$ để ba điểm trên thẳng hàng là?

 • A. 4
 • B. -5
 • C. 3
 • D. 5

Câu 18: Tam giác có $B(0; 5)$, trọng tâm $G(2; 1)$. Tọa độ trung điểm $M$ của cạnh $AC$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Trên mặt phẳng tọa độ cho hai điểm . Tìm trên trục hoành điểm $M$ sao cho $MA+MB$ nhỏ nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho hai điểm và $N(3; 2)$. Nếu $P$ là điểm đối xứng với $M$ qua điểm $N$ thì $P$ có tọa độ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Hệ trục tọa độ


 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021