Trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM}= 90^{\circ}$. Tọa độ điểm là:

 • A. (1; 0)
 • B. (0; 1)
 • C. (-1; 0)

 • D. (0; -1)

Câu 2 : là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM} = 135^{\circ}$. Tọa độ điểm là:

 • A.
 • B.

 • C.

 • D.

Câu 3: là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM}= \alpha$. có hoành độ và tung độ là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.

 • C. và $\tan \alpha $ trái dấu

 • D. và $\tan \alpha $ trái dấu

Câu 4: là một điểm nằm trên đường tròn lượng giác. Tổng bình phương hoành độ và tung độ của là:

 • A. 0

 • B. 1
 • C. 2

 • D. 4

Câu 5: Cho góc với $0^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}, \alpha \neq 90^{\circ}$. khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Câu 6: Cho góc . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • A.

 • B.
 • C.

 • D.

Câu 7: Cho góc với $0^{\circ}< \alpha< 90^{\circ}. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho góc với $0^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}, \alpha \neq 90^{\circ}$. khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho góc với $0^{\circ}< \alpha< 90^{\circ}$. khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho góc nhọn . Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho góc nhọn . $M, N$ lần lượt là hai điểm nằm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho $\widehat{xOM}= \alpha, \widehat{xON}= 180^{\circ}$. $I$ là trung điểm của $MN$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. là góc nhọn

Câu 12: Cho các góc thỏa mãn $0^{\circ}< \alpha

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho góc thỏa mãn $90^{\circ}

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho góc thỏa mãn $\cos^{2} \alpha = \frac{1}{6}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Biểu thức có giá trị bằng?

 • A. 1
 • B. 0
 • C. -1
 • D.

Câu 16: Biểu thức coa giá trị bằng?

 • A. 1
 • B. 0
 • C. -1
 • D. 6

Câu 17: Cho

Giá trị của biểu thức là?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 0
 • D. 1

Câu 18: Cho góc , biểu thức $\sin^{6} \alpha+ \cos^{6} \alpha$ bằng?

 • A. 1
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho góc .

Giá trị của là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho góc

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì


Trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021