Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giai cấp phát triển nhanh nhất về số lượng trong Chiến tranh thể giới thứ nhất là:

 • A. giai cấp nông dân.
 • B. giai cấp tư sản.
 • C. giai cầp tiểu tư sản
 • D. Giai cấp công nhân

Câu 2: Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?

 • A. Kinh tế
 • B. Văn hóa
 • C. Kinh tế - xã hội
 • D. Giáo dục

Câu 3: Lần đầu tiên Nguyễn Tắt Thành đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

 • A. Mác-xây.
 • B. Lơ Ha-vrơ.
 • C. Noóc-măng-đi.
 • D. Thủ đô Pa-ri.

Câu 4: Thành phần chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội là:

 • A. công nhân, nông dân.
 • B. công nhân, viên chức hỏa xa.
 • C. nông dân, viên chức hỏa xa
 • D. công nhân, binh lính.

Câu 5: Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?

 • A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc
 • B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc
 • C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh
 • D. Tránh sự phụ huộc vào nền công nghiệp chính quốc

Câu 6: Nhân vật tư sản Việt Nam đã mua lại tàu và xưởng đóng tàu của tư bản Pháp là:

 • A. Bạch Thái Bưởi
 • B. Nguyễn Hữu Thu
 • C. Phạm Văn Phi
 • D. Lê Văn Phúc

Câu 7: Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

 • A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
 • B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
 • C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa
 • D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 8: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp Củng cố hệ thống quan lại ở đâu trên đất nước Việt Nam?

 • A. Nam triều.
 • B. Bắc Kì.
 • C. Trung Kì.
 • D. Nam Kì

Câu 9: Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam
 • B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam
 • C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam
 • D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 10: Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là:

 • A. sang châu Mĩ tìm đường cứu nước.
 • B. sang phương Tây tìm đường cứu nước.
 • C. sang châu Phi tìm đường cứu nước.
 • D. sang phương Đông tìm đường Cứu nước.

Câu 11: Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình như thế nào? |

 • A. Gia đình trí thức yêu nước.
 • B. Gia đình địa chủ nhỏ yêu nước.
 • C. Gia đình nông dân nghèo yêu nước.
 • D. Gia đình công nhân nghèo yêu nước.

Câu 12: Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A. Tư sản dân tộc
 • B. Tiểu tư sản
 • C. Công nhân
 • D. Công nhân và nông dân

Câu 13: Năm 1918 Giàng Tả Chay đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc:

 • A. M'nông.
 • B. Nùng.
 • C. H’mông.
 • D. Thái.

Câu 14: Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A. Đấu tranh chính trị
 • B. Đấu tranh kinh tế
 • C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động
 • D. Bạo động vũ trang

Câu 15: Trong những năm Chiến tranh thể giới thứ nhất, Toàn quyền Đông Dương đã tuyên bố điều gì trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam?

 • A. Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp hết ruộng đất cho địa chủ người Pháp
 • B. Việt Nam phải có nghĩa vụ đóng góp sức người, sức của cho “nước mẹ” tham chiến
 • C. Việt Nam phải chi phí cho chiến trường nước Pháp trong lúc có chiến tranh
 • D. Việt Nam phải có nghĩa vụ cung cấp binh lính người Việt cho quân đội Pháp.

Câu 16: Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào? "

 • A. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vĩnh.
 • B. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
 • C. Trường Quốc học Huế.
 • D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 17: Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh đến quốc gia nào?

 • A. Pháp.
 • B. Liên Xô
 • C. Trung Quốc
 • D. Việt Nam.

Câu 18: Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

 • A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta
 • B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
 • C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình
 • D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Câu 19: Nơ-Trang-Long là người chỉ huy cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc:

 • A. Tày.
 • B. Nùng.
 • C. M’nông
 • D. Ê-đê

Câu 20: Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

 • A. Pháp
 • B. Trung Quốc
 • C. Nhật Bản
 • D. Liên Xô

Câu 21: Vì sao Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước:

 • A. Muốn tìm hiểu xem Các nước phương Tây làm cách mạng như thế nào.
 • B. Nhờ Pháp khai hoá văn minh cho dân tộc.
 • C. Nhờ các nước phương Tây giúp đỡ.
 • D. Tìm cách liên lạc với những người việt nam yêu nước ở nước ngoài.

Câu 22: Vì sao Nguyễn Tất Thành khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh nhưng lại không tán thành con đường cứu nước của họ?

 • A. Xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn.
 • B. Nguyễn Tất Thành được chứng kiến cảnh nước mất nhà tan.
 • C. Nguyễn Tất Thành nhìn thấy được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.
 • D. Nguyễn Tất Thành được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 lịch sử 11: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (P2) Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (P1) Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (P1)

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021