Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vi sao phong trào Đông du tan rã?

 • A. Nhật cầu kết với Pháp trục xuất lưu học sinh Việt Nam.
 • B. Nhật không còn hợp tác với Phan Bội Châu.
 • C. Phan Bội Châu bị Pháp bắt tại Thượng Hải.
 • D. Số lượng học viên Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng giảm.

Câu 2: Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nan? :

 • A. Tự lực, tự cường.
 • B. Tự lực cánh sinh.
 • C. Tự lực khai hoá.
 • D. Tự do dân chủ.

Câu 3: Trong cuộc vận động Duy tân về giáo dục, các sĩ phu tiến bộ đã có chủ trương:

 • A. mở trường học, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới.
 • B. dạy tiếng Pháp, văn hoá Pháp.
 • C. mở trường học, dạy tiếng Nhật.
 • D. dạy chữ Hán, tuyên truyền chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

Câu 4: Phong trào Duy tân của Phan Chu Trinh đã bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh chống:

 • A. thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến.
 • B. đi phu, đi lính, đòi giảm sưu thuế.
 • C. chính sách chia để trị của Pháp.
 • D. chiến tranh, bảo vệ hoà bình ở Việt Nam.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không nằm trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì?

 • A. Thành lập Việt Nam Quang phục hội.
 • B. Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh
 • C. Cải cách trang phục và lối sống.
 • D. Mở trường dạy học với chương trình học tiến bộ.

Câu 6: Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

 • A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa
 • B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh
 • C. Nhật Bản dã đánh thắng đế quốc Nga (1905)
 • D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam

Câu 7: Phan Bội Châu thực hiện chủ trương giái phóng dân tộc bằng con đường nào?

 • A. Cải cách kinh tế, xã hội
 • B. Duy tân để phát triển đất nước
 • C. Bạo lực để giành độc lập dân tộc
 • D. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang

Câu 8: Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhậ Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

 • A. Duy tân
 • B. Đông du
 • C. Bạo động chống Pháp
 • D. “Chấn hung nội hóa”

Câu 9: Vì sao phong trào Đông du tan rã (1908)?

 • A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn
 • B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước
 • C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước
 • D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Câu 10: Điểm giống nhau trong hoạt động cách mang của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là đều:

 • A. chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
 • B. thực hiện chủ trương đùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp
 • C. chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.
 • D. noi gương Nhật Bản để tự cường.

Câu 11: Điểm khác nhau cơ bản giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh về quá trình giải phóng dân tộc là:

 • A. Phan Bội Châu chủ trương thành lập chính quyền công nông; Phan Châu Trinh chủ trương thành lập chính quyên tư sản.
 • B. Phan Châu Trinh là giải phóng dân tộc còn Phan Bội Châu là cải cách dân chủ.
 • C. Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc còn Phan Châu Trinh là cải cách dân chủ.
 • D. Phan Châu Trinh là đánh đuổi thực dân Pháp còn Phan Bội Châu là lật đồ giai cấp phong kiến.

Câu 12: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thể kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

 • A. khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
 • B. có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cập tư sản dân tộc.
 • C. triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến
 • D. họ thây được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 13: Một trong các đặc điểm của cuộc vận động Duy tân của Phan Châu Trinh là:

 • A. diễn thuyết đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thể giới.
 • B. đào tạo nhân tài cho đất nước, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
 • C. diễn thuyết, bình văn, giảng sách, đọc báo.
 • D. vận động học sinh sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài.

Câu 14: Tại sao Phan Bội Châu lại quay trở lại hoạt động ở Trung Quốc?

 • A. Trung Quốc gắn với Việt Nam nên dễ dàng về nước hoạt động
 • B. Ảnh hưởng tư tưởng của các cuộc cải cách ở Trung Quốc
 • C. Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành nhiều chính sách tiến bộ
 • D. Do Trung Quốc không phải là thuộc địa của thực dân Pháp

Câu 15: Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

 • A. Tập hợp các lực lượng yêu nước của Việ Nam đang hoạt động ở Trung Quốc
 • B. Chuẩn bị lực lượng để tiến hành bạo động giành độc lập
 • C. Đào tạo đội ngũ cán bộ, đưa về nước hoạt động
 • D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Câu 16: Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

 • A. Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước
 • B. Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu
 • C. Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực
 • D. Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Câu 17: Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

 • A. Tuyên truyền vận động được quần chúng nhân dân ở trong nước
 • B. Mở được nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu
 • C. Khuấy động được dư luận trong và ngoài nước
 • D. Kích động được tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu 18: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hai khuynh hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là:

 • A. bạo động vũ trang - cải cách xã hội.
 • B. cứu nước để cứu dân - cứu dân để cứu nước.
 • C. quân chủ lập hiến - dân chủ cộng hòa.
 • D. nhờ Nhật để đánh Pháp - dựa vào Pháp để chống phong kiến.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23 lịch sử 11: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (P1)
 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021