Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

 • A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
 • B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.
 • C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
 • D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

Câu 2: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nảo?

 • A. Bất lực, không còn khả năng tiệp tục thống trị được nữa.
 • B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.
 • C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.
 • D. Bỏ chạy ra nước ngoài.

Câu 3: Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

 • A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.
 • B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. .
 • C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
 • D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 4: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

 • A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
 • B. cách mạng vô sản.
 • C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 • D. cách mạng văn hóa.

Câu 5: Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

 • A. Nga hoàng Nicôlai I
 • B. Nga hoàng Nicôlai II
 • C. Nga hoàng Alếchxanđra III
 • D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Câu 6: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

 • A. 1914
 • B. 1915
 • C. 1916
 • D. 1917

Câu 7: Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

 • A. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng
 • B. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường
 • C. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận
 • D. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp

Câu 8: Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?

 • A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ
 • B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng
 • C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách
 • D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi cho người khác

Câu 9: Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

 • A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản
 • B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến
 • C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
 • D. Mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 10: Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

 • A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga
 • B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu
 • C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

Câu 11: Đầu thế kỉ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

 • A. Nga hoàng Ni-cô-lai l.
 • B. Nga hoàng Ni-cô-lai II.
 • C. Nga hoàng Ni-cô-lai III.
 • D. Nga hoàng Đại đế.

Câu 12: Trong các tiền đề sau đây, tiền đề nào quan trọng nhất dẫn đến cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917?

 • A. Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội.
 • B. Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa để quốc
 • C. Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc.
 • D. Giai cấp vô sản Nga có lí luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

Câu 13: Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày nào sau đây?

 • A. 10-10.
 • B. 24-10.
 • C. 25-10.
 • D. 7-11.

Câu 14: Sau Cách mạng 1905 - 1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

 • A. Xã hội chủ nghĩa.
 • B. Dân chủ đại nghỊ.
 • C. Quân chủ chuyên chế.
 • D. Quân chủ lập hiến.

Câu 15: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 như thế nào?

 • A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 • B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
 • C. Tham chiến một cách có điều kiện.
 • D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.

Câu 16: Sự kiện mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

 • A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ nông dân Pêtơrôgrát
 • B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrát
 • C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ công nhân Pêtơrôgrát
 • D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, nữ nông dân Pêtơrôgrát

Câu 17: Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…
 • B. Tư sản và nông dân
 • C. Nông dân và công nhân
 • D. Công nhân, nông dân và binh lính

Câu 18: Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A. Cách mạng tư sản
 • B. Cách mạng vô sản
 • C. Cách mạng dân chủ tư sản
 • D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 19: Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A. Chính phủ lâm thời
 • B. Nhà nước dân chủ nhân dân
 • C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân
 • D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 20: Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

 • A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang
 • B. Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang
 • C. Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang
 • D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (P2)
 • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021