Trắc nghiệm vật lí 12 chương 4: Dao động và sóng điện từ (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 12 chương 4: Dao động và sóng điện từ (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC lý tưởng, điện tích biến thiên điều hòa với chu kỳ T thì

 • A. năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T
 • B. năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 2T
 • C. tổng năng lượng điện từ trong mạch biến thiên điều hòa với chu kỳ 0,5T
 • D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 0,5T

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

 • A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
 • B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín.
 • C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
 • D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín

Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng, điện tích của tụ điện trong mạch biến thiên phụ thuộc vào thời gian theo phương trình q = O0cos(πft) C. Câu phát biểu nào sau đây về mạch dao động là đúng.

 • A. Điện tích của tụ điện trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f
 • B. Dòng điện chạy qua cuộn cảm L trong mạch biến thiên điều hòa với tần số f
 • C. Năng lượng của mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f
 • D. Năng lượng từ trường của mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f

Câu 4: Chọn phát biểu sai:

 • A. Mạch dao động LC hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm.
 • B. Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
 • C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn đồng pha với nhau.
 • D. Dao động trong mạch LC trong nhà máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là dao động duy trì.

Câu 5: Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC:

 • A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
 • B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hòa với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch
 • C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại
 • D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?

 • A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
 • B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm
 • C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động
 • D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch

Câu 7: Tìm câu SAI

 • A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên
 • B. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động
 • C. Điện trường tác dụng lên điện tích đứng yên
 • D. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động

Câu 8: Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song. Nối hai đầu bộ tụ với ắc qui có suất điện động E = 6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L để tạo thành mạch dao động. Sau khi dao động trong mạch đã ổn định, tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nữa giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K để cho mạch nhánh chứa tụ C2 hở. Kể từ đó, hiệu điện thế cực đại trên tụ còn lại C1 là:

 • A. 3.
 • B. 3.
 • C. 3.
 • D. .

Câu 9: Một mạch chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1 mH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 pF đến 1000 pF. Máy thu có thể thu được tất cả các sóng vô tuyến có dải sóng nằmg trong khoảng:

 • A. 12,84 m ÷ 128,4 m
 • B. 59,6 m ÷ 596 m
 • C. 62 m ÷ 620 m
 • D. 35,5 m ÷ 355 m

Câu 10: Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

 • A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp
 • B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
 • C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
 • D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.

Câu 11: Ba mạch dao động điện từ lí tưởng gồm các tụ điện giống hệt nhau, các cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm là L1, L2 và L1 nối tiếp L2. Tần số của mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là 1 MHz và 0,75 MHz, tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.10 m/s. Bước sóng mà mạch thứ ba bắt được là

 • A. 400 m
 • B. 500 m
 • C. 300 m
 • D. 700 m

Câu 12: Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

 • A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp
 • B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
 • C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.
 • D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp.

Câu 13: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C = 2/π nF. Mạch thu được các sóng có tần số trong khoảng từ 1 kHz đến 1 MHz. Độ từ cảm của cuộn cảm dùng trong mạch có giá trị trong khoảng

 • A. từ 1,25/π (H) đến 12,5/π (H)
 • B. từ 1,25/π (H) đến 125/π (H)
 • C. từ 0,125/π (mH) đến 125/π (H)
 • D. từ 5/π (mH) đến 500/π (H)

Câu 14: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 mH và tụ điện có điện dung biến thiên từ 2,5 nF đến 10 nF. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.10 m/s. Máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng:

 • A. từ 18,84 m đến 56,52 m
 • B. từ 56,52 m đến 94,2 m
 • C. từ 942 m đến 1885 m
 • D. từ 188,4 m đến 565,2 m

Câu 15: Hoạt động của mạch chọn sóng của máy thu thanh dựa vào hiện tượng

 • A. truyền sóng điện từ
 • B. hấp thụ sóng điện từ
 • C. Giao thoa sóng điện từ
 • D. cộng dưởng điện từ

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây về năng lượng trong mạch dao động LC là không đúng?

 • A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
 • B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch.
 • C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại.
 • D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.

Câu 17: Một mạch chọn sóng gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm không đôi và một tụ điện có điện dung biến thiên . Khi điện dung của tụ là 60nF thì mạch thu được bước sóng λ = 30m. Nếu mốn thu được bước sóng λ = 60m thì giá trị điện dung của tụ khi đó là:

 • A. 90 nF
 • B. 80 nF
 • C. 240 nF
 • D. 150 nF

Câu 18: Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

 • A. 3,72mA.
 • B. 4,28mA.
 • C. 5,20mA.
 • D. 6,34mA.

Câu 19: Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ điện là 50 nC, cường độ dòng điện cực đại là 4π mA. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là:

 • A. 40 kHz
 • B. 50 kHz
 • C. 100kHz
 • D. 80 kHz

Câu 20: Một anten vệ tinh có công suất phát sóng là 1570 W hướng về một vùng của Trái Đất. Tín hiệu nhận được từ vệ tinh ở vùng đó trên mặt đất có cường độ là 5.10 W/m$^{2}$. Bán kính đáy của hình nón tiếp xúc với mặt đất được vệ tinh phủ sóng là

 • A. 1000 km
 • B. 500 km
 • C. 10000 km
 • D. 5000 km
Xem đáp án
 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021