Trắc nghiệm vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài bài 24: Tán sắc ánh sáng (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiện tượng tán sắc

 • A. chỉ xảy ra khi chiếu chùm ánh sáng hẹp khi qua lăng kính
 • B. xảy ra khi chiếu chùm ánh sáng đơn sắc bất kì qua lăng kính
 • C. không xảy ra khi chiều chùm ánh sáng trắng qua hai bản mặt song song làm bằng chất lỏng trong suốt
 • D. xảy ra khi chiếu xiên góc chùm ánh sáng tạp từ không khí vào môi trường trong suốt bất kì

Câu 2: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng Sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tắm kính ảnh (hoặc tắm kính mở) của

buồng ảnh sẽ thu được

 • A. ánh sáng trắng
 • B. một vạch dài có màu từ đỏ đến tím nói liền nhau một cách liên tục,
 • C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.
 • D. bảy vạch từ đỏ đến tím ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Câu 3: Thí nghiệm có thể sứ dụng để thực hiện đo bước sóng ánh sáng là thí nghiệm

 • A. về ánh sáng đơn sắc
 • B. tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.
 • C. tổng hợp ánh sáng trắng
 • D. giao thoa ánh sáng với khe Y-âng.

Câu 4: Trong các tia đơn sắc: đó, vàng, lam và tím thì tia nào truyền trong nước nhanh nhất?

 • A. vàng
 • B. đỏ
 • C. tím
 • D. lam

Câu 5: Chiếu một chùm ánh sáng trắng đi từ không khí vào bề mặt tấm thủy tinh theo phương xiên góc, có thể xảy ra các hiện tượng:

 • A. phản xạ, tán sắc, lệch đường truyền ra xa pháp tuyến
 • B. khúc xạ, phản xạ, truyền thẳng
 • C. khúc xạ, tán sắc, phản xạ toàn phần
 • D. khúc xạ, tán sắc, phản xạ

Câu 6: Chọn phát biểu sai

 • A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
 • B. Những ánh sáng có bước sóng lân cận nhau thì gần như có một màu
 • C. Bước sóng của sóng điện từ rất nhỏ só với bước sóng của sóng cơ
 • D. Các màu không đơn sắc là hỗn hợp của nhiều màu đơn sắc với tỉ lệ khác nhau

Câu 7: Hiện tượng tán sắc xảy ra là do

 • A. chiết xuất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau
 • B. các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có màu khác nhau
 • C. chùm sáng trắng gôm vô số các chùm sáng có màu khác nhau
 • D. chùm sáng bị khúc xạ khi truyền không vuông góc với mặt giới hạn

Câu 8: Tìm phát biểu sai

Mỗi ánh sáng đơn sắc

 • A. có một màu xác định
 • B. đều bị lệch đường truyền khi khúc xạ
 • C. không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính
 • D. không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

Câu 9: Trong các phát biểu sau dây, phát biếu nảo là sai?

 • A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
 • B. Ảnh sáng đơn sắc là ảnh sáng không bị tán sắc khi đi qua lãng kính.
 • C. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
 • D. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau lả hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 10: Chiều chùm ánh sáng trắng hẹn vào mật nước với góc tới i>0. Chùm tia sáng khi vào nước là chùm tia phân kì có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím và có

 • A. tia tím gần mặt nước nhất
 • B. tia đỏ lệch xa pháp tuyến nhất
 • C. tia đỏ lệch nhiều nhất
 • D. tia đỏ chuyển động chậm nhất

Câu 11: Màu sắc của ánh sáng đơn sắc được đặc trưng bằng

 • A. cường độ sáng.
 • B. tần số.
 • C. vận tốc truyền.
 • D. bước sóng.

Câu 12: Thí nghiệm với ánh sảng đơn sắc của Niu-tơn chứng minh

 • A. sự tôn tại của ảnh sáng đơn sắc,
 • B. lãng kính không lảm thay đôi màu sắc của ánh sáng qua nó.
 • C. ảnh sáng Mặt Trời không phải là ảnh sáng đơn sắc.
 • D. ảnh sáng có bất kì máu gì, khi đi qua lăng kính cũng bị lệch vẻ phía dáy.

Câu 13: Tìm phát biểu sai về kết quả thì nghiệm tán sắc của Niu-tơn đối với ánh sáng trắng qua lăng kính.

 • A. Tia tím có phường truyền lệch nhiều nhất so với các tia khác
 • B. Tia đổ lệch phương truyền ít nhất so với các tia khác
 • C. Chùm tia lõ có màu biến thiên liên tục
 • D. Tia tím bị lệch về phía đáy, tia đỏ bị lệch về phía ngược lại.

Câu 14: Tìm phát biểu sai về hiện tượng tán săc ánh sáng

 • A. Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau có giá trị khác nhau.
 • B. Khi chiều chùm ánh sáng trăng qua lăng kính, tia tím lệch ít nhất, tia đổ lệch nhiều nhất.
 • C. Ánh sáng đơn sắc là ánhn sáng khôn gbị tán sắc khi qua lăng kính
 • D. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên lien tục từ đỏ đến tím.

Câu 15: Chọn ý sai

Khi tia sáng đơn sắc đỏ đi từ không khí vào thuỷ tinh thì:

 • A. luôn khúc xạ
 • B. bước sóng giảm
 • C. tần số không đổi
 • D. vẫn có màu đỏ

Câu 16: Trong chân không, xét các tia: tỉa hồng ngoại, tia từ ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

 • A. tia hồng ngoại
 • B. ta đơn sắc lục
 • C. tia X
 • D. tia tử ngoại

Câu 17: Chiều chùm sáng hẹp gồm hai bức xạ đổ và tím tới lăng kính tam giác đều thì tia tím có góc lệchn cực tiểu. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia màu đỏ là nđ = 1,414 ; chiết suất của lăng kính đối với tia màu tím là nt=1,452. Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu, cần giảm góc tới của tia sáng một lượng bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Chiếu một chùm ánh sáng hẹp song song gồm hai thành phần đơn sắc đỏ và tím từ trong lòng chất lòng trong suốt ra không khí với góc tới . Biết triết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 1,39 và 1,44

Chọn phát biêu đúng.

 • A. Tia màu tím bị phản xạ toàn phần, tỉa màu đó ló ra ngoài.
 • B. Tia màu tím và tia màu đỏ đều bị phản xạ toàn phần
 • C. Tia màu tím và tia màu đỏ đều ló ra ngoài
 • D. Tia màu tím bị phản xạ toàn phần

Câu 19: Ánh sáng trắng

 • A. không bị tán sắc khi truyền qua bản hai mặt song song
 • B. gồm vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
 • C. gồm hai loại ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau
 • D. được truyền qua một lăng kính, tia đỏ luôn bị lệch nhiều hơn tia tím

Câu 20: Hiện tượng tán sắc

 • A. chỉ xảy ra với ánh sáng trắng, không xảy ra với ánh sáng tạp
 • B. là nguyên nhân tạo ta màu sắc sặc sỡ ở bong bóng xà phòng
 • C. chỉ xảy ra khi ánh sáng truyền qua lăng kính làm bằng thuỷ tinh
 • D. xảy ra do chiết suất môi trường thay đổi theo bước sóng ánh sáng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 vật lí 12: Tán sắc ánh sáng


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 24: Tán sắc ánh sáng (P2)
 • 77 lượt xem