Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 55:

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

Bài làm:

Âm truyền nhanh nhất trong môi trường rắn, chậm nhất trong môi trường khí.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021