Câu 10 trang 49: Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên d

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK Vật lí 12, trang 49:

Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s, tính tần số dao động của dây.

Bài làm:

Tóm tắt

Chiều dài sợi dây: l = 1,2 m.

(kể cả hai đầu dây).

v = 80 m/s.

Tính f = ? (Hz).

Bài giải

Vì hai đầu dây là nút nên để xuất hiện sóng dừng trên dây, chiều dài dây phải thỏa mãn điều kiện

. (*)

Mà số nút sóng xuất hiện trên dây là 4 $N_{nút} = 4 = k + 1$ (**).

Từ (*) và (**) $1,2 = 3.\frac{\lambda }{2}$

$1,2 = 3.\frac{v}{2.f}$.

$f = \frac{3.v}{1,2.2} = \frac{3.80}{1,2.2} = 100 Hz$.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021