Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn S1S2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 45:

Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn S1S2.

Bài làm:

Tóm tt:

Tc độ truyn sóng: v = 0,5 m/s

Tn s: f = 40 Hz

Xác định khong cách gia hai đim cc đại giao thoa trên đon S1S2?

Bài giải:

Bước sóng là: λ = = $\frac{0,5}{40}$ = 0,0125 (m)

Do: khoảng cách giữa 2 cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn S1S2 = khoảng cách giữa 2 cực tiểu giao thoa cạnh nhau trên đoạn S1S2 = .

Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa trên đoạn S1S2 là:

d = = = 0,00625 (m) = 0,625 (cm).

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021