Viết phương trình sóng câu 4 trang 40 Bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí, trang 40:

Viết phương trình sóng.

Bài làm:

Phương trình dao động tại điểm M có tọa độ x là:

.

Trong đó: A: biên độ sóng (m0

w: tần số góc (rad/s)

T: Chu kì sóng (s)

: bước sóng (m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021