Write a text about the disadvantages of being a working mother.

  • 1 Đánh giá

Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một bài tương tự về những bất lợi của người mẹ đi làm. )

Bài làm:

Writing

1. The following text about the advantages of — 3. being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3). (Bài văn sau nói về những thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm mà đang thiếu những giải thích chi tiết. Đặt những giải thích (a - c) trong khung màu vàng vào trong khoảng trông thích hợp (1 - 3).)

Giải:

Advantages of being a working mother

Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

First, working mothers contribute to household income.

1. b. They help their husbands pay household expenses and satisfy their children's growing needs. Life is getting more and more expensive, so women's salaries are becoming important to their household budgets.

Second, working mothers are good educators for their children.

2. c. Experiences at work widen their knowledge and gradually mature them. Through working they discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and can find good ways to educate their children.

Finally, working mothers set good examples for their children.

3. a. When children see how their parents work hard to support the families and share domestic responsibilities they will learn from them. Such family values as hard work, responsibilities and love are likely to pass down from generation to generation.

Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Dịch:

Thuận lợi của việc là một người mẹ đi làm

Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm việc bên ngoài. Đầu tiên, những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình. Họ giúp chồng mình trả chi phí gia đình m thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con. Cuộc sông ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia đình của họ.

Thứ hai, những người mẹ đi làm là những người giáo dục tốt cho con trẻ. Kinh nghiệm làm wiệc mở rộng kiên thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành. Qua công việc, họ khám phá điểm mạnh và điếm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

Cuối cùng, những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ. Khi bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào để chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền từ thê hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, những người mẹ nên được hỗ trợ mạnh mẽ để làm việc bên ngoài.

2. Read the text in 1 again. Complete the following outline. (Đọc bài văn lần nữa. Hoàn thành dàn bài sau.)

Giải:

Topic sentence: Mothers should be greatly encouraged to work outside the home.

A. Supporting idea 1: Working mothers contribute to household income.

Explanations:

1. They help pay household expenses and satisfy children's growing needs.
2. Life is getting expensive, so women’s salaries are becoming important to their household budgets.

B. Supporting idea 2: Working mothers are good educators for their children.

Explanations:

1. Experiences at work widen their knowledge and mature them.
2. They discover their strengths and weaknesses, become more knowledgeable and look for good ways to educate children.

C. Supporting idea 3: Working mothers set good examples for their children.

Explanations:

1. Children see parents work hard and share domestic responsibilities and they learn from them.
2. Such family values as hard work, responsibilities and love pass down.

Concluding sentence: Clearly, mothers should be strongly supported to work outside the home.

Dịch:

Câu chủ đề: Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm bên ngoài.

A. Ý hỗ trợ 1. Những người mẹ đi làm đóng góp cho thu nhập gia đình.

Giải thích:

1. Họ giúp trả chi phí gia đình và thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con.
2. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia dinh của họ.

B. Ý kiến hỗ trợ 2. Những người mẹ đi làm là những người giáo dục tôt cho con trẻ.

Giải thích:

1. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành.
2. Họ khám phá điểm mạnh và điểm yếu của họ, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

C. Ý kiến hỗ trợ 3. Những người mẹ đi làm là ví dụ tốt cho con cái của họ.

Giải thích:

1. Bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào dể chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học từ họ.
2. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chì, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2.(Thảo luận với một người bạn, những từ sau được dùng nhue thế nào trong bài văn có trong mục 2.)

Giải:

First, secondly, finally, clearly

=> These words are used to connect or sequence the ideas in writing. (Những từ này dược dùng để liên kết hoặc duy trì những ý trong bài viết.)

4. Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một bài tương tự về những bất lợi của người mẹ đi làm. )

Giải:

Besides benefits, being a working mother brings about some disadvantages.

Firstly, these mothers don’t spend enough time with children and family, which extend the distance between mothers and their children. As a result, children get freedom in excess when they don’t see mothers around to stop them from vices. This way they may fall in bad company and inculcate vices in them. Not only this, they might feel alone and find for company as mothers are not available for kids due to work.

Secondly, despite working to earn money, they still have to take care of families, which makes them even more tired and depressed with such a heavy burden. After working for 8 hours continuously in office creates fatigue and tiredness. The activeness vanishes the moment mother reaches home. But their housework’s still undone, and they are the ones who finish them. Although husband may share with their wives, but in most families, wives are still people who do all the chores.

Finally, working mothers can meet inequality in workplace, they may be paid fewer though they do the same work with men. Nowadays, harassment is a quite threatening problem in offices, which affects their work’s quality.

Clearly, mothers should consider choosing working or staying at home.

Dịch:

Ngoài lợi ích, là người mẹ đi làm còn đem lại một số nhược điểm.

Thứ nhất, những bà mẹ này không dành đủ thời gian với con trẻ và gia đình, nới rộng khoảng cách giữa những người mẹ và con của họ. Kết quả là, lũ trẻ được tự do khi họ không nhìn thấy các bà mẹ xung quanh để ngăn chặn chúng khỏi những hành vi sai trái. Bằng cách này chúng có thể rơi vào những hội nhóm xấu và nhuần thấm những thói hư tật xấu. Không chỉ vậy, chúng có thể cảm thấy cô đơn và tìm kiếm các hội nhóm vì các bà mẹ không ở đó với chúng vì công việc.

Thứ hai, mặc dù làm việc để kiếm tiền, họ vẫn phải chăm sóc gia đình, khiến họ càng mệt mỏi và chán nản với gánh nặng như vậy. Sau 8 giờ liên tục làm việc gây ra mệt mỏi. Sự năng động tan biến ngay khi người mẹ về đến nhà. Nhưng công việc nhà của họ vẫn chưa được hoàn thành, và họ là những người kết thúc chúng. Mặc dù người chồng có thể chia sẻ với vợ của họ, nhưng trong hầu hết các gia đình, vợ vẫn là những người làm tất cả những việc vặt.

Cuối cùng, các bà mẹ làm việc có thể gặp bất bình đẳng tại nơi làm việc, họ có thể được trả ít hơn mặc dù họ làm công việc tương tự với nam giới. Ngày nay, quấy rối là một vấn đề khá đe dọa trong văn phòng, ảnh hưởng đến chất lượng công việc của họ.

Rõ ràng, các bà mẹ nên cân nhắc chọn làm việc hoặc ở nhà.

  • 351 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021