Communication Unit 4: Music and arts

 • 1 Đánh giá

Phần Communication sẽ cung cấp thêm cho bạn học về từ vựng về lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật. Bài viết dưới đây là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Extra Vocabulary

 • Composer: nhà soạn nhạc
 • Originate: bắt đầu
 • Anthem: bài thánh ca
 • Curriculum: chương trình học
 • Compulsory: cần thiết
 • Academic: học thuật
 • Unimportant: không quan trọng

1. Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions (Câu đố âm nhạc: Bạn biết những gì? Làm theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau)

1. Who is the composer of Viet Nam’s national anthem Tien Quan Ca? (Ai là nhà soạn nhạc của bài Quốc ca “Tiến Quân Ca”?)

A. Pham Tuyen (Phạm Tuyên)

B. Van Cao (Văn Cao)

C. Huy Thuc (Huy Thục)

2. Which of the following is Korean? (Đâu là bài hát của Hàn Quốc?)

A. Mua Sap (Múa sạp)

B. Ballet (Ballet)

C. Gangnam Style (Gangnam Style)

3. Who is famous for the song Top of the World? (Ai nổi tiếng với bài hát Top of the World?)

A. Karen Carpenter

B. Celine Dion

C. Susan Boyle

4. Which of the following became a World Heritage in 2009? (Di sản thế giới năm 2009 là?)

A. Hat cheo (Hát chèo)

B. Cai luong (Cải lương)

C. Quan ho Bac Ninh (Quan họ Bắc Ninh)

5. Which of the following is sung in the film Titanic? (Đâu là bài hát được hát trong bộ phim Titanic?)

A. Que Sera

B. My Heart Will Go On

C. Yesterday Once More

6. Which of these bands originated in Liverpool, England? (Đâu là ban nhạc đến từ Liverpool, Anh Quốc?)

A. The Carpenters

b. The Beatles

c. ABBA

2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below (Đọc đoạn văn sau. Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi bên dưới)

Today, schools in several countries are considering the question of whether subjects like music and arts should be among those in the curriculum. For many people, a good knowledge of music and arts in regarded as a necessity for anyone who wants to be truly educated. Some say that students who are good at music and arts actually do better in more academic subjects like maths and science. However, some people see music and arts as an unimportant part of educasion since they don't prepare students for a life of work.

Dịch:

Ngày nay, trường học ở một vài quốc gia đang xem xét rằng liệu âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật tốt được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho công việc của học sinh trong cuộc sống.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là những môn bắt buộc ở trường học tại Việt Nam? Tại sao có, tại sao không?)

3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life? (Nhìn vào những môn học khác nhau bên dưới. Trong nhóm, lập một danh sách từ môn quan trọng nhất cho đến môn ít quan trọng nhất trong khoảng trống bên dưới. 3 môn đầu tiên trong danh sách đã giúp bạn cả ở trong trường học và cuộc sống như thế nào?)

 • Music (âm nhạc)
 • Dancing (nhảy múa)
 • Singing (hát)
 • Painting (vẽ)
 • Photography (nhiếp ảnh)

Ví dụ: Music helps me ralaxing after stressful time.


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021