Project Unit 3: Community Service

  • 1 Đánh giá

Phần Project của unit 3 sẽ giúp bạn học luyện tập thêm về những gì đã học bằng cách làm báo cáo về trải nghiệm các hoạt động tình nguyện. Dưới đây là bài dịch giúp bạn học tìm hiểu rõ hơn.

Your volunteer work

1. Take part in the volunteer activities in your community. Report your experience. (Tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng. Báo cáo lại trải nghiệm của bạn.)

  • Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help? (Nghĩ về khu vực địa phương bạn. Cái gì cần thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì?)
  • Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help? (Nghĩ về lớp học. Có điều gì mà cần thực hiện không'? Bạn cồn làm gì để giúp?)

2. Start your own volunteer project! Work in groups and develop your ideas into a real class or school project. (Bắt đầu dự án tình nguyện của riêng bạn! Làm việc nhóm và phát triển các ý tưởng thành một dự án trường học thật sự.)

  • Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help? (Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn có thể làm gì để giúp?)
  • Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends? (Nghĩ về lớp học của bạn Có người bạn nào cần giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì để giúp bạn bè?)
  • Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help? (Nghĩ về những người trong cộng đồng tại địa phương. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì giúp họ ?)

Ví dụ: Clean all the rubbish on the street to make the environment nicer and better.


  • 9 lượt xem