Looking Back Unit 6: The first university in Viet Nam

 • 1 Đánh giá

Looking back giúp bạn ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp của unit 6: The first university in Viet Nam bao gồm cấu trúc lời nói bị động ở cả thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Bài học cũng giúp rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm liên quan đến chủ đề. Bài viết là gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa.

Looking Back - Unit 6: The first university in Viet Nam

Vocabulary

1. Write the past participle of the following verbs (Viết hình thức quá khứ phân từ của những động từ sau đây)

Base form

(Dạng nguyên thể)

Past participle

(Quá khứ phân từ)

consider (xem xét)

considered

name (đặt tên)

named

visit (thăm)

visited

locate (đặt)

located

recognize (nhận ra, công nhận)

recognized

start (bắt đầu)

started

sell (bán)

sold

grow (trồng)

grown

speak (nói)

spoken

buy (mua)

bought

build (xây dựng)

built

see (nhìn, thấy)

seen

2. Complete the sentences with the past participles from 1 (Hoàn thành câu với hình thức quá khứ phân từ ở mục 1)

 1. Oxford University is considered one of the best universities in the UK. It was built in 1167.
 2. Lan’s school is named Chu Van An lower secondary school.
 3. English is spoken all oover the world.
 4. Thong Nhat Palace is located at 106 Nguyen Du street, District 1, Ho Chi Minh city.
 5. Ha Long Bay was first recognized as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

Dịch:

 1. Đại học Oxford được xem là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xây dựng năm 1167.
 2. Trường của Lan được đặt tên là Trường Cấp hai Chu Văn An.
 3. Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới.
 4. Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phô HỒ Chí Minh.
 5. Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là địa điểm Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.

Grammar

3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive. (Thay đổi câu từ thì hiện tại đơn thể chủ động sang thì hiện tại đơn ở thể bị động)

 1. They sell tickets at the gate of tourist site.
  (Họ bán vé ở cổng khu du lịch.)
 2. People grow a lot of flowers in Da Lat.
  (Người ta trồng nhiều hoa ở Đà Lạt.)
 3. Thousands of people visit the Hung King’s temple every day.
  (Hàng ngàn người đến thăm đền Vua Hùng mỗi ngày.)
 4. Tourists can see many beautiful Cham Towers in Binh Dinh province.
  (Khách du lịch có thể thấy nhiều tháp Chàm đẹp ở tỉnh Bình Định.)
 5. Tourists can buy many kinds of goods in Ben Thanh market.
  (Khách du lịch có thể mua nhiều loại hàng hóa ở chợ Bến Thành.)

Hướng dẫn:

 1. Tickets are sold at the gate of tourist site.
  (Vé được bán ở cổng khu du lịch.)
 2. A lot of flowers are grown in Da Lat.
  (Nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt.)
 3. Hung King’s Temple is visited by thousands of people everyday.
  (Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng ngàn người mỗi ngày.)
 4. Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province.
  (Nhiều tháp Chàm đẹp có thể được khách du lịch thấy ở tỉnh Bình Định.)
 5. Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.
  (Nhiều loại hàng hóa có thể được mua ở chợ Bến Thành.)

4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active. (Đổi câu từ thì quá khứ đơn ở thể bị động sang thì quá khứ đơn thể chủ động.)

 1. One Pillar Pagoda was built under emperor Ly Thai Tong in 1049.
  (Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.)
 2. The Imperial Academy was constructed under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.
  (Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)
 3. The erection of the first Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.
  (Việc cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên do Vua Lê Thánh Tông ra lệnh.)
 4. Tan Ky House in Hoi An was built two centuries ago.
  (Nhà Tân Kỳ ở Hội An được xây dựng cách nay 2 thế kỷ)
 5. The construction of Tu Duc Tomb was completed in 1876.
  (Việc xây dựng lăng Vua Tự Đức được hoàn thành năm 1876.)

Hướng dẫn:

 1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.
 2. (Họ xây dựng chùa Một Cột dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049)
 3. They built Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.
 4. (Họ xây dựng Quốc Tử Giám dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)
 5. They orderd the erection of the first Doctor’s stone tablet under King Le Thanh Tong.
 6. (Họ xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiền dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)
 7. They built Tan Ky House in Hoi An two centuries ago.
 8. (Họ xây dựng nhà Tân Kỳ ở Hội An cách nay 2 thế kỷ.)
 9. They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.
 10. (Họ xây dựng lăng vua Tự Đức hoàn thành vào năm 1876.)

Communication

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu- Quốc Tử Giám)

Suggestions (Gợi ý)

Questions (Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

Location (Địa điểm)

Where is the Temple of Literature?
(Văn Miếu ở đâu?)

It’s located in the centre of Ha Noi.
(Nó Ở trung tâm Hà Nội.)

Tickets (Vé)

How much does a ticket cost?
(Một chiếc vé giá bao nhiêu?)

20000 nvđ.

Things to see (Xem những gì)

What can we see there?
(Chúng ta có thể xem gì ở đó?)

We can see The Doctor’s stone tablets. (Chúng ta có thể xem những bia Tiến sĩ ở đó.)

Things to buy (Mua gì?)

What can we buy there?
(Chúng ta có thể mua gì ở đó?)

We can buy souvenirs in front of the gate. (Cliúng ta có thể mua quà lưu niệm trước cổng.)

Time of the day to visit (Thời gian trong ngày để thăm)

What is the time of day to visit? (Thời gian nào trong ngày để vào thăm?)

08:00a.m - 5:00p.m from Monday to Sunday.
(Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ thứ hai đến chủ nhật)

6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5. (Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của bạn, sử dụng phần thông tin trong phần 5)

The Temple of Literature – Imperial Academy is one of the most famous places in Ha Noi to visit. It is located in the center of Ha Noi. You only have to pay 20000 for one ticket to visit the place. There are Doctor’s stone tablets to memorize the Doctors for you to see. A ot of kinds of teaching and studying tools in the past are displayed so that visitors can know more about history and customs of Viet Nam. Souvenirs are sold at the Gates. You can come here every day from 8 a.m to 5 p.m.


 • 10 lượt xem