Complete the article. Use the phrases below, Write a short passage about what we should do to save energy.

  • 1 Đánh giá

4. Complete the article. Use the phrases below. (Hoàn thành bài báo. Sử dụng các cụm từ dưới đây.)

5. Write a short passage about what we should do to save energy. (Viết một đoạn văn ngắn về điều chúng ta nên làm đế tiết kiệm năng lượng.)

Bài làm:

4. Complete the article. Use the phrases below.

(Hoàn thành bài báo. Sử dụng các cụm từ dưới đây.)

1. heating our homes, cooking our meals, etc.

2. leading to climate change.

3. burning fossil fuels for energy.

4. because it can't escape, it heats the planet.

5. investing in renewable energy.

The changing climate

Problem

We use energy for most everything you do: for (1) heating our homes, cooking our meals, etc. This use of energy is (2) leading to climate change – the world is heating up. When (3) burning fossil fuels for energy, carbon dioxide is released. Carbon dioxide traps the sun’s heat in the atmosphere and (4) because it can't escape, it heats the planet. Over the past thirty years, there has been a growing number extreme weather events, such as floods, droughts and storms.

Solution:

We should protect our planet, by (5) investing in renewable energy. We should use sources of energy more wisely, for our future, and the future of the planet.

Hướng dẫn dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

VẤN ĐỀ.

Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm: để sưởi ấm, để nấu ăn v,v... Việc sử dụng năng lượng này dẫn đến việc biến đổi khí hậu - thế giới đang nóng lên. Khi đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng, khí CO2 thoát ra. Khí CO2 giữ nhiệt của mặt trời trong bầu khí quyển và bởi vì nó không thế thoát được nên nó làm nóng trái đất. Trong 30 năm qua, đã có rất nhiều sự kiện thời tiết cực kì khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán và bão tố.

GIẢI PHÁP.

Chúng ta nên bảo vệ hành tinh của chúng ta bằng cách đầu tư vào năng lượng tái sinh. Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng của chúng ta khôn ngoan hơn vì tương lai của chúng ta và vì tương lai cùa hành tinh này.

5. Write a short passage about what we should do to save energy.

(Viết một đoạn văn ngắn về điều chúng ta nên làm đế tiết kiệm năng lượng.)

Bài làm:

We can save energy by doing some following tips. First of all, we should use electricity more efficiently and reduce our electricity bill. We need to turn off the TV when we are not watching, turn off all the lights before going to bed. Besides, we should not leave the fridge door open in a long time due to wasting of electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use of fossil fuels like gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect our environment. To do this, we can use public transport and advoid using car or motoblike for short trip. All in all, because our energy is limited we need to reserve it for the future generations.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách thực hiện một số gợi ý dưới đây. Trước hết, chúng ta cần sử dụng điện năng một cách hiệu quả và giảm thiểu hóa đơn điện. Chúng ta cần tắt TV khi chúng ta không xem nữa, tắt hết điện trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, chúng ta không nên để cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài vì nó sẽ lãng phí điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước bằng cách tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bằng bồn tắm hay tắt vòi nước khi chúng ta không sử dụng. Gợi ý tiếp theo là giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như khí gas, than và dầu. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn bảo về môi trường sống xung quanh. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các phương tiện công cộng và tránh việc sử dụng ô tô, xe máy khi đi quãng đường ngắn. Tóm lại, bởi vì năng lượng của chúng ta là có hạn, nên chúng ta cần bảo tồn nó cho thế hệ tương lai.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021