Write about the negative effects of tourism on a region or country Choose one negative effect that you have discussed above and write a paragraph about it

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Writing Skills 2 Unit 8 lớp 9 Tourism

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo bài viết Write about the negative effects of tourism on a region or country.

4. Work in groups. Talk about the negative effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you. (Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn)

Giải:

  • Population pressure (Áp lực dân số)
  • Natural environment and Natural beauty is damaged.( Môi trường thiên nhiên bị phá hủy)
  • Affect the regional country’s economy. (Ảnh hưởng đến nề kinh tế khu vực)
  • Traditional ways of life are affected.( Lối sống truyền thống bị ảnh hưởng)
  • Social problems may arise.( Những vấn đề xã hội có thể phát sinh)

Tourism plays an important role in a economic development; however, it causes some negative effects. One of the most catastrophic effect is environmental pollution. The first thing is that tourism often puts pressure on natural resources through over-comsuption, often in places where resources are already scare. Next, tourism puts enormous stress on local land use, and can lead to soil erosion, increased pollution, natural habitat loss, and more pressure on endangered species. The habitats of plants and wildlife are lost due to the construction of tourist areas and tourist activities. To sum up, the development of tourism has a serious effect without a suitable control.

Bài dịch

Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế; tuy nhiên, nó gây ra một số tác động tiêu cực. Một trong những ảnh hưởng thảm khốc nhất là ô nhiễm môi trường. Điều đầu tiên là du lịch thường gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên thông qua việc khai thác quá mức, thường là ở những nơi mà tài nguyên đã bị đe dọa. Tiếp theo, du lịch gây áp lực vô cùng lớn cho việc sử dụng đất của địa phương, và có thể dẫn đến xói mòn đất, gia tăng ô nhiễm, mất môi trường sống tự nhiên và gây thêm áp lực lên các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Môi trường sống của thực vật và động vật hoang dã bị mất đi do việc xây dựng các khu du lịch và các hoạt động du lịch. Tóm lại, sự phát triển của du lịch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có một biện pháp kiểm soát phù hợp.

5. Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors. (Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp)

  • First/Firstly/The first.. ./
  • One of the...
  • Second/Secondly/Another...
  • Third/Thirdly/Furthermore/In addition...

Giải:

So many places in the world rely heavily on tourism as a key source of income and employment nowadays, however, tourism can also be a source of problems too. One of the drawbacks of tourism is the pressure on population. For example, the number of arrival raises the number of people in an area, which causes traffic jams and social vices. Many cities and towns become overcrowded with tourists, their vehicles increase traffic jams as well as air and noise pollution.Besides, tourists consume a lot of local resources such as water, food, energy, etc., which results in many other depressions. Secondly, Things like ancient buildings, monuments, and temples often struggle to cope with the vast amounts of tourist traffic and they suffer wear and tear or damage.. Some areas can be inundated with visitors during busy times, and then virtually deserted for many months. In conclusion, the development of tourism has both benefits and disadvantages, we need to have the right control over it and prevent the damage caused by tourism.

Dịch:

Rất nhiều nơi trên thế giới dựa vào du lịch như là nguồn thu nhập chính và việc làm hiện nay, tuy nhiên, du lịch cũng có thể là một vấn đề. Một trong những hạn chế của du lịch là sức ép về dân số. Ví dụ: số lượng người đến làm tăng số người trong khu vực, gây ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá tải với khách du lịch, xe cộ gia tăng ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Bên cạnh đó, khách du lịch tiêu thụ rất nhiều nguồn tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv ... dẫn đến nhiều sự khủng hoảng khác. Thứ hai, Những thứ như các tòa nhà cổ, tượng đài, và đền thờ thường phải vật lộn để đối phó với một lượng lớn lưu lượng du lịch và chúng bị hao mòn, tàn phá dần. Một số khu vực có thể bị ngập tràn du khách trong lúc cao điểm, và sau đó hầu như bỏ hoang trong nhiều tháng. Tóm lại, phát triển du lịch có cả lợi ích và bất lợi. Chúng ta cần có quyền kiểm soát nó và ngăn ngừa những thiệt hại do du lịch gây ra.