Đáp án câu 2 đề 2 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho A(x) =

a. Tính giá trị của A(x) tại x=2

b. Tìm x, biết A(x) = -1

Bài làm:

Câu 2:

Ta có: A(x) =

a. A(2) =

b. A(x) = -1

hoặc $x-1 = 0$

hoặc $x= 1$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021