Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 3

1.B

11.C

21.B

31.C

2.B

12.B

22.C

32.D

3.D

13.A

23.D

33.C

4.C

14.C

24.A

34.D

5.C

15.A

25.A

35.D

6.B

16.A

26.A

36.D

7.D

17.D

27.B

37.C

8.B

18.D

28.A

38.D

9.D

19.C

29.A

39.D

10.A

20.D

30.B

40.D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021