Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 6

1. D

11. A

21. C

31. D

2. B

12. B

22. B

32. B

3. D

13. A

23. C

33. A

4. A

14. A

24. C

34. D

5. D

15. B

25. C

35. B

6. C

16. D

26. C

36. C

7. A

17. D

27. C

37. C

8. B

18. A

28. C

38. C

9. D

19. B

29. A

39. D

10. D

20. D

30. C

40. D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021