Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 số 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.C

11.B

21.D

31.A

2.D

12.B

22.C

32.C

3.B

13.C

23.C

33.C

4.A

14.C

24.A

34.A

5.C

15.A

25.C

35.C

6.D

16.A

26.A

36.B

7.B

17.A

27.A

37.C

8.B

18A

28.B

38.C

9.B

19.C

29.A

39.D

10.D

20.D

30.A

40.D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021