Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 24

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - B

Câu 11 - C

Câu 21 - C

Câu 31 - D

Câu 2 - B

Câu 12 - A

Câu 22 - C

Câu 32 - C

Câu 3 - C

Câu 13 - A

Câu 23 - D

Câu 33 - B

Câu 4 - B

Câu 14 - B

Câu 24 - A

Câu 34 - C

Câu 5 - C

Câu 15 - B

Câu 25 - C

Câu 35 - C

Câu 6 - A

Câu 16 - D

Câu 26 - A

Câu 36 - C

Câu 7 - A

Câu 17 - B

Câu 27 - B

Câu 37 - C

Câu 8 - A

Câu 18 - B

Câu 28 - D

Câu 38 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - D

Câu 29 - B

Câu 39 - D

Câu 10 - B

Câu 20 - A

Câu 30 - A

Câu 40 - C

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021