Đáp án phiếu bài tập tuần 14 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Số quýt hơn số cam số quả là:

40 quả (S) 45 quả (Đ) 54 quả (S)

2. \

Tìm :

a) x 9 = 34 + 38. Đáp án đúng là: B. = 8

b) 8 x = 36 + 20. Đáp án đúng là: A. = 7

3.

Tính:

a) 99 : 3 + 21 = ? 54 (X)

b) 90 : 5 + 32 = ? 50 (X)

c) 84 : 7 + 40 = ? 52 (X)

d) 96 : 6 - 10 = ? 6 (X)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) : 5 = 7 (dư 2) b) : 6 = 9 (dư 3) c) : 8 = 3 (dư 1)

= 7 x 5 + 2 = 9 x 6 + 3 = 3 x 8 + 1

= 37 = 57 = 25

2. Bài giải:

Phải dùng ít nhất số thuyền là:

83 : 7 = 12 (thuyền)

Đáp số: 12 thuyền.

3. Bài giải:

Cần ít nhất số chuồng là:

66 : 4 = 17 (chuồng)

Đáp số: 17 chuồng.

4.

a) 84kg giảm đi 7 lần là : 12kg

b) 96 phút giảm đi 6 lần là: 16 phút

c) 96m giảm đi 8 lần là: 12m

d) 50 lít giảm đi 5 lần là: 10 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021