Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) 36072 + 17840 + 921 = ?

54833 (Đ) 45833 (S) 58433 (S)

b) 42184 + 21719 - 33942 = ?

28961 (S) 29961 (Đ) 32181 (S)

c) 64917 - 54938 + 18094 = ?

27038 (S) 21780 (S) 28073 (Đ)

d) 42784 - (9762 + 17454) = ?

15568 (Đ) 16586 (S) 17586 (S)

2. Cô bán hàng trả lại em số tiền là: B. 15000 đồng

3.

a) Giá trị của là: 5856 (X)

b) Giá trị của là: 11429 (X)

c) Giá trị của là: 1493 (X)

Phần II

1. a) Viết số lớn nhất có đủ 5 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4: 43210

Viết số bé nhất có đủ 5 chữ số: 9, 8, 7, 6, 5: 56789

b) Tổng của hai số đó: 43210 + 56789 = 99999.

2. Bài giải:

Xe thứ nhất chở được số kg gạo là:

6000 + 200 = 6200 (kg)

Xe thứ hai chở được số kg gạo là:

6000 - 200 = 5800 (kg)

Đáp số: 6200 kg và 5800 kg.

3. Bài giải:

Tổng chiều dài và chiều rộng tấm bìa là:

82 : 2 = 41 (cm)

Chiều rộng tấm bìa là;

41 - 32 = 9 (cm)

Diện tích tấm bìa là:

32 x 9 = 288 ()

Đáp số: 288 .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021