Đáp án phiếu bài tập tuần 14 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

A -> (2) B -> (4)

C -> (1) D -> (3)

2. Số hộp xếp được và thừa số cốc là:

C. 705 hộp thừa 5 cốc.

3. Thương của hai số:

D. 10725

4. Số dư:

A. 121523

PHẦN 2

1.

a) 246 : + 34 : = 5

(246 + 34) : = 5

280 : = 5

= 280 : 5

= 56

b) 360 : - 126 : = 6

(360 - 126) : = 6

234 : = 6

= 234 : 6

= 39

2.

a) : (a x 37) - 4866 : (2 x 3)

= : a : 37 - 4866 : 6

= 111111 : 37 - 811

= 3003 - 811

= 2192

b) : $x$ x 3 - 20202

= 10101 x 3 - 20202

= 30303 - 20202

= 10101

3.

Bốn số tự nhiên liên tiếp có dạng: m; m + 1; m + 2; m + 3

Nếu m chia hết cho 4 thì tích m x (m + 1) x (m + 2) x (m + 3) chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 1 thì (m + 3) chia hết chi 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 2 thì (m + 2) chia hết cho 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 3 thì (m + 1) chia hết cho 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4.

Vậy tích của 4 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 4.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021