Phiếu bài tập tuần 12 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Phiếu bài tập tuần 12 toán 4 tập một (Đề B)

2. Đánh dấu x vào ô trống đặt trước cách tính thuận tiện nhất:

A. 128 x 35 + 128 x 65 = 128 x (35 + 65)

= 128 x 100

= 12800 ☐

B. 128 x 35 + 128 x 65

= 4480 + 8320

= 12800 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tính riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 6150 B. 43050

C. 5950 D. 6250

4. Chọn câu trả lời đúng:

y x 2 + y x 3 + y x 5 = 9600

A. y = 9600 B. y = 950

C. y = 96000 D. y = 960

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tính bằng hai cách:

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1: .............................

..........................................

Cách 2: .............................

..........................................

b) 396 x 37 - 396 x 17

Cách 1: .............................

..........................................

Cách 2: .............................

..........................................

2. Tìm :

a) x 27 + x 30 + x 43 = 210500 b) 128 x - 12 x - 16 x =5208000

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết:

A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. Khi nhân một số với 43, một học sinh đã viết nhầm các tính riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 10724. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021