Phiếu bài tập tuần 4 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 4 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 4. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Tìm câu trả lời sai:

a) 12 tấn 7 tạ = ?

A. 127 tạ B. 1270 yến

C. 12700 kg D. 127000 kg

b) 4kg 8dag = ?

A. 408 dag B. 48 dag

C. 4080 g D. 40 hg 80g

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị của chữ số 1 trong số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau là 1 ☐

b) Giá trị của chữ số 8 trong số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 800 ☐

c) Giá trị của chữ số 3 trong số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là 30 ☐

d) Giá trị của chữ số 4 trong số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là 400 ☐

3. Nối hai số đo khối lượng bằng nhau với nhau:

A) 7 yến 9kg 790 kg (1)

B) 7 tạ 90kg 7090 kg (2)

C) 7 tấn 90kg 7900 kg (3)

D) 7 tán 9 tạ 79kg (4)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Từ 8 giờ đến 16 giờ kim giờ và kim phút gặp nhau số lần là:

A. 8 lần B. 7 lần

C. 9 lần D. 6 lần

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Ba ô tô chở hàng. Ô tô thứ nhất chở được 4 tạ 25kg. Ô tô thứ hai chở nhiều hơn ô tô thứ nhất 45kg nhưng ít hơn ô tô thứ ba 3 yến 7kg. Hỏi cả ba ô tô chở được bao nhiêu kg hàng?

Bài giải

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

2. Có một cái cân hai điã với các quả cân 1g, 2g, 4g và 8g. Chứng tỏ rằng có th cân các vật có khối lượng từ 1g đến 15g mà chỉ cần đặt các quả cân trên cùng một đĩa cân.

Bài giải

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3. Cho dãy số: 2; 5; 8; 11; 14;... 101; 104.

Hãy xem xét số: 107 : 77 có thuộc dãy số này không? Nếu có thuộc dây nó là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021