Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) 7740 : 36 = ?

B. 215

b) 15880 : 63 = ?

C. 252 (dư 4)

2.

A -> (3) B -> (1)

C -> (4) D -> (2)

3. Trung bình làm được:

A. 138 sản phẩm

PHẦN 2

1.

a) (150 x 35 x 10) : 25

= (150 : 25) x (35 x 10)

= 6 x 350

= 2100

b) (450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

= (450 : 15) x (480 : 12) x (44 : 11)

= 30 x 40 x 4

= 4800

2.

a) x 15 + x 13 = 560 x 45

x (15 + 13) = 25200

x 28 = 25200

= 25200 : 28

= 900

b) - 125 - x 73 = 1196

x (125 - 73) = 1196

x 52 = 1196

= 1196 : 52

= 23

3. Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số phải tìm thì được số lớn hơn số đó 300 đơn vị.

Số phải tìm là:

(416 - 300) : 2 = 58

Đáp số: 58

4. Số bị chia bé nhất khi số chia bé nhất. Do đó số chia trong phép chia đó là:

17 + 1 = 18

Số bị chia là:

18 x 945 + 17 = 17027

Đáp số: 17027

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021