Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Nối mỗi hình ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của hai số là số bé nhất có 3 chữ số. Hai số đó là:

A. 4949 và 5050 B. 4444 và 5555

C. 4944 và 5055 D. 4945 và 5045

3. Chọn câu trả lời đúng:

Hình vẽ M có:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề B)

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông và 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông và 12 góc nhọn

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tổng của hai số chẵn là 2420. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng còn có 5 số chẵn liên tiếp nữa.

Bài giải:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Hai thùng có tất cả 156l dầu. Nếu rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 12l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình bên:

Phiếu bài tập tuần 8 toán 4 tập một (Đề B)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021