Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề A toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1.

a) 517642 > 5 0 7642

b) 188753 < 189753

c) 6 tấn 850kg < 6 tấn 9 49kg

d) 7 tấn 105 kg = 7105 kg

2.

a) C. 40 000 b) D. 9350

3.

a) Đ b) S

c) S d) Đ

PHẦN 2

1. 5 số tự nhiên liên tục đó là:

2008; 2009; 2010; 2011; 2012.

2. Số 2017536 đọc là: Hai triệu không trăm mười bảy nghìn năm trăm ba mươi sáu

Chữ số 2 trong số trên có giá trị là 2 000 000, chữ số 7 trong số trên có giá trị là 7000.

3. Đổi 14 tấn = 140 tạ

Số xi-măng cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

140 - 7 = 133 (tạ)

Cả ngày hôm đó cửa hàng bán được số xi-măng là:

140 + 133 = 273 (tạ)

Đáp số: 273 tạ xi-măng

4. Cuộn vải trắng có số mét là:

150 - 30 = 120 (m)

Trung bình mỗi cuộn vải có số mét là:

(150 + 120) : 2 = 135 (m)

Đáp số: 135m

5. Với a = 8 thì gía trị của biểu thức 127 + a x 6 là: 127 + 8 x 6 = 127 + 48 = 175

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021