Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chữ số hàng nghìn là 2 là:

B. 2987

b) Giá trị của chữ số 3 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:

C. 300

2.

a) Bắt đầu từ năm 2000 đến hết năm 2040 có số năm nhuận là:

D. 11

b) Tháng Hai của năm nhuận có số ngày là:

C. 29

3.

a) Đ b) S

c) Đ d) Đ

4.

CâuĐúngSai
ax
bx
cx
dx

PHẦN 2

1. Số có 4 chữ số thì chữ số hàng nghìn là hàng cao nhất do đó chữ số hàng nhìn phải khác 0. Chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn bé nhấy nên chữ số hàng nghìn là 2. Số có 4 chữ số cần tìm có dạng

Để bé nhất thì chữ số hàng trăm và hàng chục bé nhất. Do đó số hàng trăm và hàng chục là 0.

Chữ số hàng đơn vị là:

10 - 2 = 8

Số cần tìm là 2008

2. Ta có sơ đồ 1:

Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề B toán 4 tập một

Tổ 2 sửa được số mét đường là:

Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề B toán 4 tập một

Trung bình cộng số mét đường của cả ba tổ là:

(76 + 60 + 12) : 2 = 74 (m)

Cả ba tổ sửa được số mét đường là:

74 x 3 = 222 (m)

Đáp số: 222m đường.

3. ( + 2138) x 4 = (2076 + 2138) x 4

Hai tích bằng nhau, hai tích có một thừa số bằng nhau (bằng 4) nên thừa số kia bằng nhau. Vậy:

+ 2138 = 2076 + 2138

Hai tổng bằng nhau, hai tổng có một số hạng bằng nhau (bằng 2138) nên số hạng kia bằng nhau. Vậy = 2076.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021