Phiếu bài tập tuần 31 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 31 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 31. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

a. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà hàng nghìn bằng 5 là:

A. 9876 B. 9999 C. 5987 D. 5678

b. Số bé nhất có 6 chữ số trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là:

A. 102435 B. 100400

C. 100423 D. 102456

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Số chia hết cho cả 2; 5 và 9 khi b = 0; a = 5

b. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 5 và 9 là : 999990

c. Số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là 10200

d. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 đều dư 1 và chia hết cho 9 là 999981

3. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a. Hiệu của số tròn trăm lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 98877
b. Tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 1146
c. Tích của số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số chắn lớn nhất có 1 chữ số là 80008
d. Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 là 12000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Dãy số: 17; 20; 23; 26; 29; 32; .....

Ba số hạng tiếp theo của dãy số đó là:

A. 35; 38; 41 B. 33; 34; 35

C. 35; 40; 45 D. 34; 37; 40

b. Cho dãy số: 3; 8; 15; 24; 35;....

Ba số hạng tiếp theo của dãy đó là:

A. 49; 64; 81 B. 48; 63; 80

C. 50; 65; 82 D. 47; 62; 79

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tìm số lẻ lớn nhất có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 11 và số đó khi chia cho 5 dư 4.

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

2. Hoa thực hiện phép nhân: 11 x 12 x 14 x 18 x 20 x 25 được kết quả đúng. Ai ngờ hôm sau khi bơm mực, do sơ ý Hoa đã làm giọt mực rơi đúng vào một chữ số của kết quả nên không nhìn rõ chữ số đó mà chỉ còn thấy . Bạn có thể giúp Hoa tìm ra chữ số đó được không?

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

3. Cho dãy số: 2; 5; 10; 17; 26;...

Xác định quy luật rồi điền ba số hạng tiếp theo vào đây

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021