Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Hình ABCD có số góc vuông là:

3 (S) 4 (S) 5 (Đ)

b) Hình ABCD có số góc không vuông là:

3 (S) 5 (S) 6 (Đ)

2.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 15dam 5m = ... m. Chọn: B. 155

b) 7hm 50m = ... m. Chọn: A. 750

c) 2km 5dam = ... dam. Chọn: C. 205

d) 7m 7cm = ... cm. Chọn: A. 707

3.

a) 7m 7dm = 77dm b) 8dam 7m > 78m

2km 3hm = 23hm 6hm 6dam = 66dam

7m 5cm > 75cm 8dm 4cm > 48cm

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

2. Bài giải:

a) Đoạn đường thứ hai dài số km là:

45 : 5 = 9 (km)

b) Đoạn đường thứ 3 dài số km là:

9 x 3 = 27 (km)

Đáp số: a) 9km b) 27 km

3. Bài giải:

4 cạnh của hình vuông có độ dài là:

40 x 4 = 160 (m)

Đổi: 160m = 16dam

Đáp số: 16dam.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021