Đáp án phiếu bài tập tuần 16 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) 142 + 28 x 9 = ?

294 (S) 630 (S) 394 (Đ)

b) 274 - 17 x 5 = ?

189 (Đ) 190 (S) 685 (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức là: B. 31

b) Giá trị của biểu thức là: A. 37

c) Giá trị của biểu thức là: B. 18

d) Giá trị của biểu thức là: B 45

3. Tuổi con sau đây một năm là:

5 tuổi (S) 6 tuổi (Đ) 7 tuổi (S)

Phần II: Trính bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số cam bà Nam đã bán đi là:

105 : 5 = 21 (quả)

Còn lại số quả là:

105 - 21 = 84 (quả)

Đáp số: 84 quả cam.

2.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

98 + 37 - 74 = 135 - 74

= 61

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

90 : 5 + 72= 18 + 72

= 90

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

63 x 4 : 3 = 252 : 3

= 84

3. Bài giải:

Mỗi người chuyển được số bao hàng vào kho là:

279 : (5 + 4) = 31 (bao)

Đáp số: 31 bao.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021