Đáp án và lời giải chi tiết một số bài dạng 2- chuyên đề bài toán thực tế

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1. C6. B11. C
2. A7. D12. C
3. A8. A13. A
4. B9. B14. A
5. C10. B15. B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021