Hướng dẫn giải câu 5- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D.

Bài làm:

Đáp án: B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đây là đồ thị hàm số chẵn trên (do nó đối xứng với nhau qua trục tung).

Ta thấy hàm số là hàm chẵn trên $\mathbb{R}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021