Hướng dẫn giải câu 6- Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. a<0, b<0, c<0.

B. a>0, b<0, c<0.

C. a>0, b<0, c>0.

D. a>0, b<0, c<0.

Bài làm:

Đáp án C.

Dựa vào hình dạng đồ thị ta có .

Do đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tung độ lớn hơn 0 nên c>0.

Hơn nữa hàm số có 3 điểm cực trị nên phương trình có 3 nghiệm phân biệt $\Rightarrow \frac{2b}{4a}<0 \rightarrow b>0$.

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021