Điền các từ nhờ hay vì, tại vì vào chỗ trống?

  • 2 Đánh giá

2. Điền các từ nhờ hay vì, tại vì vào chỗ trống?

a. ...... học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b. ....... bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c. ........ mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Bài làm:

a. Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b. Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c. Vì/ tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021