Dựa vào thông tin cho sau đây, em hãy giải thích các dạng đột biến gen.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào thông tin cho sau đây, em hãy giải thích các dạng đột biến gen.

Bài làm:

a, Mất 1 cặp nucleotit (số 10)

đột biến này làm cho các bộ ba thứ 4 trên mARN dịch lùi lại Nu

=> thay đổi trình tự axit amin thứ 4 trở đi và mất 1 axit amin so với chuỗi ban đầu.

b, thêm 1 cặp nucleotit (số 10)

- đột biến này làm cho các bộ ba thứ 4 trên mARN dịch tiến lên 1 Nu

=> thay đổi trình tự axit amin thứ 4 trở đi và số axit amin bằng so với chuỗi ban đầu.

c, Thay thế 1 cặp nucleotit ( cặp số 10)

chỉ thay đổi bộ ba thứ 4 => chỉ thay đổi axit amin do bộ ba đó quy định.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021