Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi " Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ráng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?"

1. Xác định nó như một bài toán

2, Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần

3. Sắp xếp lại các trình trự các việc phải làm cho hợp lý

4. Cần làm cả ba việc trên

Câu 2: Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó

Bài làm:

Trả lời:

Câu 1. 4. Cần làm cả ba việc trên

Câu 2: Câu đúng là:

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021