Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".

Bài làm:

Trả lời:

Phát biểu đúng là:

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021