Giải bài 55 sinh 7: Tiến hóa về sinh sản

 • 1 Đánh giá

Một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của sinh vật nói chung và động vật nói riêng là khả năng sinh sản. Đó là chức năng duy trì nòi giống bằng cách sinh sôi nảy nở. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 55 để thấy rõ sự tiến hóa về sinh sản của động vật.

A. Lý thuyết

I. Sinh sản vô tính

 • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái
 • Hình thức sinh sản:
  • Phân đôi cơ thể: amip, trùng roi, trùng giày
  • Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi, tái sinh (thủy tức, san hô)

II. Sinh sản hữu tính

 • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái (trứng) tạo hợp tử

III. Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính

 • Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện:
  • Thụ tinh ngoài => thụ tinh trong
  • Đẻ nhiều trứng => đẻ ít trứng => đẻ con
  • Phôi phát triển có biến thái => phát triển trực tiếp không có nhau thai => phát triển trực tiếp có nhau thai
  • Con nonn không được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ => được học tập thích nghi với cuộc sống

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 181 - sgk Sinh học 7

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 181 - sgk Sinh học 7

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021