Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Nêu ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

Bài làm:

Câu 1: Ba đặc điếm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung:

  • Cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng)
  • Đầu có 1 đôi râu
  • Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021