Giải bài 7 sinh 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

  • 1 Đánh giá

Qua các đại diện của Ngành động vật nguyên sinh được tìm hiểu ở các bài trước, chúng ta khái quát lại đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của chúng.

I. Lý thuyết

1. Đặc điểm chung

  • Là cơ thể đơn bào, có kích thước hiển vi
  • Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.
  • Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi

2. Vai trò thực tiễn

  • Là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trogn nước
  • là chỉ thị độ sạch của nước
  • Một số gây bệnh nguy hiểm cho động vật và con người.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan