Giải câu 3 bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp) trang 166 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?

a) 24: 6 : 2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12

Bài làm:

a) 24: 6 : 2 = 4 : 2 = 2 (Đúng)

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 (Sai)

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 (Sai)

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12 (Đúng)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021